Dane osobowe

Korzystanie z serwisów https://shop.bobbiny.com/pl/ oraz https://wholesale.bobbiny.com/ (dalej „Serwis” lub „Serwisy”) wymaga przetwarzania danych osobowych. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn. zm.).

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Tomasz Urbaniak prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod firmą Tomasz Urbaniak, adres: ul. Jana Olbrachta 94A, 01-102 Warszawa, NIP 5252203113, REGON 017205074 (dalej „ADO” lub „Administrator”).

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować z Administratorem drogą wysyłając e-mail na adres hello@bobbiny.com.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres hello@bobbiny.com. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i osoby, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych. Administrator może przekazać dane osobowe  podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną, agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych w szczególności następującym podmiotom:

 • H88 S.A. (KRS: 0000612359) – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • Biuro Rachunkowe Credo Sp.j. – w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych wtedy, gdy wystawiamy dla Ciebie fakturę,
 • Zgoda.net sp. z o.o. (KRS: 0000536149) – w celu korzystania z usług wsparcia IT, które wiążą się z możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych osobowych.
 • Paweł Gil, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Coolbrand Paweł Gil, adres: os. Ogrody 5 lok. 77, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 6612300713, REGON 260681435 – w celu korzystania z usług wsparcia IT, które wiążą się z możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską ani organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich (znajdujących się poza UE) Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Konto użytkownika

Zakładając konto użytkownika, musisz podać swój adres e-mail oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika możesz podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adres do wysyłki. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Możesz posiadać konto, nie podając tych dalej idących danych. W takiej sytuacji, składając zamówienie będziesz musiał te dane wprowadzić ręcznie.

Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Ci możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma za zadanie ułatwić Ci składanie zamówień w sklepie poprzez automatyczne podstawianie danych do formularza zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu sklepu internetowego bobbiny.com opartego na PrestaShop.

Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta możesz w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili możesz podjąć również decyzję o usunięciu konta.

W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu przetwarzane są w ramach systemu sklepu internetowego bobbiny.com opartego na PrestaShop.

Jeżeli posiadasz konto użytkownika, to Twoje zamówienie będzie widoczne w ramach historii zamówień danego konta.

Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą. Faktura przekazywane są do biura rachunkowego.

Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Newsletter

W celu zapisania się do Newslettera, niezbędne jest przekazanie adresu e-mail oraz imienia za pośrednictwem formularza zapisu do Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do Newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do Newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do Newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Newslettera. Możesz też w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera nie prowadzi do usunięcia danych z bazy – dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem Newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez użytkownika zgody na otrzymywani Newslettera, co stanowi uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

Media społecznościowe

Administrator jest współadministratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach kont/profili/fanpage prowadzonych przez Administratora na portalach społecznościowych, w szczególności konta hello_bobbiny na Instagramie, fanpage Bobbiny na Facebook, konta hello_bobbiny na Tik Tok, konta Bobbiny na Pinterest.

Dane osobowe podane przez Ciebie w związku z korzystaniem z ww. kont/profili/fanpage będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania poszczególnymi kontami/profilami/fanpage, udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników, komunikowania się z Tobą oraz kierowania do Ciebie treści marketingowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO). 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem konta/profilu/fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Właściciele poszczególnych portali społecznościowych, jako współadministratorzy danych Twoich danych osobowych, mogą przetwarzać Twoje dane we własnych celach, w oparciu o inne podstawy prawne. Zasady przetwarzania danych osobowych przez te podmioty opisane są w ich politykach prywatności.

Dodawanie zdjęć lub filmów

W celu dodania w Serwisie zdjęcia lub filmu musisz podać swoje imię oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zamieszczenia materiałów w Serwisie. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być zawarte w materiałach, które dodajesz.

W celu umożliwienia użytkownikom dodawania materiałów w Serwisie Administrator korzysta z wtyczki Pixlee. Dodanie materiałów jest możliwe pod warunkiem zaakceptowania polityki prywatności Pixlee dostępnej pod adresem https://www.pixlee.com/legal#privacy?utm_source=pixlee&utm_medium=photos_locale. W rezultacie Pixlee, Inc. staje się współadministratorem Twoich danych osobowych.

Twoje dane będą przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez dodanie materiałów w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody.

Łącza zewnętrzne

W Serwisie mogą znajdować się łącza do witryn, wtyczki i aplikacje firm zewnętrznych. Jeżeli zdecydujesz się na odwiedzenie witryn zewnętrznych za pośrednictwem tych łączy/aplikacji/wtyczek, operatorzy tych stron mogą gromadzić lub udostępniać informacje na Twój temat. 

Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty administrujące witrynami zewnętrznymi następuje zgodnie z przyjętą przez nie polityką prywatności, która może odbiegać od zasad niniejszej Polityki Prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania wskazanych podmiotów.

Przetwarzanie automatyczne i profilowanie

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, w celu dopasowania zawartości strony do Twoich osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator, na podstawie informacji dotyczących wybieranych przez Ciebie produktów, promocji, z których skorzystałeś oraz przeglądanych przez Ciebie materiałów w Serwisie, może na podstawie Twojej zgody przedstawiać Ci w sposób zautomatyzowany spersonalizowaną ofertę dotyczącą oferowanych produktów i usług. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na Twoją sytuację.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookies podmiotów trzecich.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

Dodawanie materiałów w serwisie

Korzystamy z wtyczki Pixlee, aby umożliwić Ci zamieszczanie swoich materiałów w Serwisie. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies Pixlee, Inc.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Ostatnia aktualizacja: 02.07.2021