Do pobrania formularz odstąpienia od umowy oraz reklamacji.

Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem https://shop.bobbiny.com/pl/ („Sklep internetowy”).
 2. Sprzedawcą jest Tomasz Urbaniak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Urbaniak, adres: ul. Jana Olbrachta 94A, 01-102 Warszawa, NIP: 5252203113, REGON: 017205074 („Sprzedawca”).
 3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  • telefonicznie: +48 538 443 352
  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: hello@bobbiny.com
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej ww.bobbiny.com, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie internetowym;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu internetowego;

Konsument – Klient dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej (w szczególności zawierający Umowę sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.;

Regulamin – niniejszy dokument;

Towar – produkt prezentowany w Sklepie internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia korzystanie za pośrednictwem Sklepu internetowego z bezpłatnych Usług, o których mowa poniżej. Usługi są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
 3. W celu rejestracji w Sklepie internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nazwę użytkownika (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w tym do realizacji Zamówień Klienta. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 4. Po założeniu Konta w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 5. W celu usunięcia Konta należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres hello@bobbiny.com z prośbą o usunięcie Konta z podaniem adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 7. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 8. Klient ma możliwość zamieszczenia w Sklepie internetowym zdjęcia prezentującego Towar lub sposób jego wykorzystania. Klient dodając zdjęcie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych zdjęć, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 9. Zamieszczone opinie i zdjęcia są rozpowszechniane na stronach Sklepu internetowego. Poprzez zamieszczenie opinii bądź zdjęcia Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej opinii lub zdjęcia oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich.
 10. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach lub zdjęcia w Sklepie internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii lub zdjęcia.
 11. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 12. W przypadku poważnego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca niezależnie od wezwania do zaprzestania naruszeń może w trybie natychmiastowym zablokować Klientowi dostęp do Konta. Dostęp jest odblokowywany w przypadku usunięcia naruszeń w terminie wskazanym w wezwaniu.
 13. Sprzedawcy przysługuje prawo do usunięcia konta Klienta, a tym samym do rozwiązania umowy o świadczenie usług, jeżeli dane konto jest nieaktywne, tj. jeżeli w okresie 1 roku nie odnotowano na nim do żadnej aktywności ze strony Klienta.

§ 5. Zakupy w Sklepie internetowym

 1. Podstawowym Towarem sprzedawanym w Sklepie internetowym są sznurki produkowane z przędzy bawełnianej pochodzącej z recyklingu. Towary są fabrycznie nowe. Ze względu na specyfikę materiału, jakim jest bawełna, sznurki mogą się mechacić, tracić kolor. Dodatkowo mogą różnić się kształtem, fakturą czy kolorem w ramach tego samego rodzaju produktu. Powyższe cechy nie stanowią podstawy do reklamacji.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podanymi w złotych polskich, euro bądź dolarach amerykańskich, w zależności od tego, do jakiego kraju wysyłany jest Towar. Odpowiednia waluta zostaje ustawiona automatycznie ze względu na kraj, z którego klient składa zamówienie. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, kosztów odprawy celnej oraz cła. Łączna cena za Towar obejmuje cenę podaną w Sklepie internetowym, koszty dostawy, koszty odprawy celnej i cło, jeżeli są naliczane przy danej transakcji.
 4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień oraz dokonanie rejestracji na stronie Sklepu internetowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2-5 Regulaminu.
 6. Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 7. W celu skutecznego złożenia Zamówienia należy:
  1. dodać Towar do koszyka zakupowego na stronie Sklepu internetowego,
  2. wypełnić formularz Zamówienia wpisując prawdziwe i kompletne dane, w szczególności dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail,
  3. wybrać sposób dostawy i płatności z dostępnych w Sklepie internetowym,
  4. potwierdzić złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty klikając odpowiedni przycisk.
 8. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie złożonego Zamówienia przez Sprzedawcę.
 11. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym – niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  2. w przypadku płatności przelewem elektronicznym – niezwłocznie po potwierdzeniu wpłaty przez wybrany portal,
  3. w przypadku płatności za pobraniem – niezwłocznie po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 12. Czas realizacji Zamówienia wynosi 7 (siedem) dni roboczych, chyba że co innego wynika z informacji zamieszczonych w Sklepie internetowym.
 13. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, dokumentów rozliczeniowych, takich, jak: dowód zakupu (paragony, faktury i faktury korygujące), oraz formularzy (potwierdzenie zamówienia, itp.).

§ 6. Dostawa i płatność

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za Towar obejmującej cenę podaną w Sklepie internetowym, koszty dostawy, koszty odprawy celnej i cło, jeżeli są naliczane przy danej transakcji.
 2. Sprzedawca oferuje następujące formy płatności (dostępne w zależności od wybranej formy dostawy):
  1. przelew tradycyjny (w tym wpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy),
  2. przelew elektroniczny (Przelewy24, PayPal).
  3. płatność za pobraniem (na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej).
 3. Po wybraniu przelewu elektronicznego, następuje przekierowanie do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient zostanie przekierowany ponownie do strony internetowej Sklepu.
 4. W przypadku płatności realizowanej przelewem tradycyjnym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, w tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko lub nazwę Klienta oraz numer Zamówienia. Numer rachunku bankowego do przelewu uzależniony jest od waluty, w jakiej dokonywana jest płatność. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia aktualnego i właściwego numeru rachunku bankowego w odpowiedniej zakładce w Sklepie internetowym.
 5. W przypadku nieotrzymania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie złożonego Zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca może anulować Zamówienie.
 6. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy:
  1. odbiór osobisty,
  2. paczkomat InPost,
  3. przesyłka kurierska,
  4. Poczta Polska.

§ 7. Karty podarunkowe

 1. W Sklepie internetowym Klient może nabyć bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny w Sklepie internetowym, do wartości zgromadzonych na tym bonie towarowym na okaziciela środków pieniężnych, przekazany Klientowi w postaci cyfrowej („Karta podarunkowa”).
 2. Sprzedawca udostępnia Kartę podarunkową na koncie Klienta niezwłocznie po otrzymaniu płatności. Karta podarunkowa zostaje aktywowana w momencie przekazania jej Klientowi.
 3. Karta jest ważna przez okres jednego roku od dnia jej aktywacji.
 4. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie podarunkowej nie są oprocentowane.
 5. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani instrumentem pieniądza elektronicznego.
 6. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne, w tym gotówkę.
 7. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie internetowym wyłącznie oryginalne i aktywne Karty podarunkowe.
 8. Płatność Kartą podarunkową w Sklepie internetowym następuje poprzez wpisanie numeru Karty w miejscach udostępnionych w Sklepie internetowym i zatwierdzenie. W momencie potwierdzenia złożenia Zamówienia saldo Karty podarunkowej zostanie pomniejszone o kwotę będącą równowartością ceny zamówionych Towarów. W przypadku, gdy środki zgromadzone na Karcie podarunkowej nie byłyby wystarczające do zapłacenia ceny, Klient zobowiązany jest do dokonania dopłaty na poczet ceny przy użyciu innej formy płatności.
 9. Klient może wykorzystać jedną Kartę podarunkową tylko jeden raz. Karty nie są doładowywane. W przypadku, gdy wartość Karty podarunkowej jest wyższa od ceny nabywanych Towarów, Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot różnicy.
 10. Karta podarunkowa po upływie terminu jej ważności, przestaje być aktywna i nie uprawnia do dokonywania zakupów. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty podarunkowej pozostaną na niej niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Klienta.

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż dostawca.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji przesyłając jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie drogą pocztową lub elektroniczną na adresy wskazane w Regulaminie.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 4. Termin na odstąpienie od umowy jest zachowany, jeżeli Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów wysłania Towaru do Klienta, jeżeli Klient zwraca tylko część Towarów, a koszty wysłania byłyby takie same niezależnie od tego czy obejmowałaby ona także zwracane Towary. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Przedstawiony Sprzedawcy dowód odesłania Towaru powinien obejmować co najmniej oznaczenie nadawcy oraz odbiorcy, przy czym informacje te muszą być możliwe do odczytania.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.
 9. Sprzedawca nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem lub do paczkomatu i nie ponosi kosztów zwrotu (odesłania) Towaru przez Klienta.
 10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 3 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w szczególności w stosunku do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, z zastrzeżeniem postanowień § 10 Regulaminu.

§ 9. Rękojmia w przypadku Klientów będących Konsumentami

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać Towary wolne od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady Towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił reklamację w ciągu 12 miesięcy od doręczenia Towaru, wada Towaru istniała już w chwili jego wydania.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi wyłącznie za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru Konsumentowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w chwili wydania go Konsumentowi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, w tym uszkodzenia, zniszczenia, zmiany w Towarze (np. wyblaknięcie), spowodowane jego normalnym użytkowaniem ani za żadne wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania.
 4. Kolory Towarów przedstawionych na zdjęciach w Sklepie internetowym mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, w zależności od ustawień monitora. Ponadto poszczególne partie Towaru mogą różnić się kolorem. Ewentualne różnice w kolorze nie mogą być podstawą reklamacji.
 5. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,
  3. żądać wymiany Towaru na wolny od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Konsumenta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer zamówienia), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Reklamacje na podstawie rękojmi należy zgłaszać drogą pocztową lub elektroniczną na adresy Sprzedawcy wskazane w Regulaminie. Konsument może użyć formularza reklamacji, który stanowi załącznik do Regulaminu. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć odpowiednią dokumentację (zdjęcia, nagrania wideo).
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli reklamacja zostanie zgłoszona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 9. Postanowienia ust. 1-8 niniejszego paragrafu dotyczące reklamacji mają zastosowanie jedynie w przypadku umów zawartych z Konsumentami, z zastrzeżeniem postanowień § 10 Regulaminu. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, zastosowanie mają warunki rękojmi opisane w § 10 Regulaminu.
 10. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego i korzystaniem z Usług drogą pocztową lub elektroniczną na adresy Sprzedawcy wskazane w Regulaminie. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji.

§ 10. Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami

 1. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, odnośnie do reklamacji zastosowanie mają postanowienia niniejszego paragrafu. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony postanawiają, że wskazane uprawnienia wyczerpują wszelkie prawa i roszczenia tych Klientów z tytułu rękojmi.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi wyłącznie za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w chwili wydania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, w tym uszkodzenia, zniszczenia, zmiany w Towarze (np. wyblaknięcie), spowodowane jego normalnym użytkowaniem ani za żadne wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania.
 3. Kolory Towarów przedstawionych na zdjęciach w Sklepie internetowym mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych, w zależności od ustawień monitora. Ponadto poszczególne partie Towaru mogą różnić się kolorem. Ewentualne różnice w kolorze nie mogą być podstawą reklamacji.
 4. Klient jest zobowiązany do zbadania Towaru pod względem ilościowym i jakościowym przy jego wydaniu. Klient traci wszelkie uprawnienia do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych z zakupem Towaru przeciwko Sprzedawcy, jeśli nie zbadał Towaru w chwili jego otrzymania lub jeśli zbadał Towar i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonych wadach lub nieprawidłowościach.
 5. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy niezwłocznie, na piśmie lub w formie wiadomości e-mail na adresy Sprzedawcy wskazane w Regulaminie. Klient, w ramach zgłoszonej reklamacji, podaje następujące dane identyfikujące zakup Towaru: numer Zamówienia, data wydania Towaru, miejsce dostawy, wskazanie reklamowanego Towaru, powód reklamacji oraz określenie roszczenia (wartość roszczenia, oczekiwany sposób realizacji reklamacji).
 6. Reklamacje co do widocznych wad fizycznych Towaru powstałych wskutek transportu powinny być zgłaszane przez Klienta niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w dniu wydania Towaru. Warunkiem zgłoszenia reklamacji w tym zakresie jest przedstawienie protokołu spisanego przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę z pracownikiem/reprezentantem dostawcy w dniu wydania Towaru oraz odpowiedniej dokumentacji (zdjęcia, nagrania wideo itp.).
 7. Reklamacje, co do widocznych wad fizycznych innych niż określone w ust. 6 powyżej, w tym dotyczące braków, powinny być zgłaszane przez Klienta niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż 3 (trzy) dni od daty wydania Towaru, chyba że Sprzedawca wyraził zgodę (na piśmie lub w wiadomości e-mail) na dłuższy termin. W przypadku, gdy dostawa Towaru następuje partiami, termin wskazany w poprzednim zdaniu liczony jest od dnia wydania ostatniej partii. Warunkiem zgłoszenia reklamacji w tym zakresie jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji (zdjęcia, nagrania wideo itp.).
 8. Reklamacje dotyczące jakościowych wad ukrytych, których stwierdzenie, mimo dokładnego zbadania Towaru, nie było możliwe, należy przedłożyć Sprzedawcy na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż 3 (trzy) miesiące od daty wydania Towaru.
 9. Niezgłoszenie reklamacji w przewidzianych powyżej terminach lub niedostarczenie wymaganych w dokumentów powoduje utratę przez Klienta jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 10. Klient ma obowiązek dostarczyć reklamowany Towar do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę na swój koszt pod rygorem utraty jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.
 11. W przypadku uznania zasadności reklamacji, Sprzedawca pozostawia sobie prawo wyboru, co do sposobu ostatecznego załatwienia reklamacji.
 12. Zaspokojenie roszczeń Klienta w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się w przyszłości dalszych rekompensat z tego tytułu, w szczególności dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 13. W przypadku uznania przez Sprzedawcę uprawnienia do wymiany Towaru na wolny od wad, Klient zobowiązany jest bez dodatkowych wezwań do uprzedniego zwrotu wymienianego Towaru. W przypadku niedokonania zwrotu przez Klienta w ciągu 14 (czternastu) dni od doręczenia decyzji o uznaniu reklamacji, postępowanie reklamacyjne uznaje się za zakończone i Klient pozbawiony zostaje możliwości wnoszenia jakichkolwiek roszczeń względem Sprzedawcy w tym zakresie.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, wtórne, straty gospodarcze i utracone korzyści Klienta. W każdym wypadku odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do faktycznie zapłaconej przez Klienta ceny netto za Towar, z którym związane jest roszczenie o niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
 15. Postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od umowy wskazane w § 8 Regulaminu oraz postanowienia dotyczące rękojmi wskazane w § 9 Regulaminu będą stosowane odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 16. W sytuacji, w której w czasie składania Zamówienia podano dane przedsiębiorcy (takie jak NIP, REGON itp.), domniemywa się, że Klient nie jest Konsumentem i że zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą oraz że umowa posiada dla niego charakter zawodowy.
 17. Klient niebędący Konsumentem, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 15 powyżej, musi wykazać, że zawarta umowa jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, w szczególności przedstawiając Sprzedawcy odpowiednie dokumenty (np. wydruk z CEIDG z danymi aktualnymi na moment zawarcia Umowy).

§ 11. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 12. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, zamieszczoną w Sklepie internetowym: https://shop.bobbiny.com/pl/content/2-polityka-prywatnosci.

§ 13. Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe ich fragmenty oraz ich układ w Sklepie internetowym są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy. Kopiowanie, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody Sprzedawcy są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe zamieszczone na stronach Sklepu internetowego są własnością podmiotów trzecich i chronione są prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.
 2. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Sklepu internetowego, jego nazwy, domeny internetowej stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami prawa.
 3. Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w Sklepie internetowym są zastrzeżone przez Sprzedawcę, a w szczególności znak słowno-graficzny „BOBBINY”.
 4. Zakazane jest jakiekolwiek wykorzystywanie znaku towarowego „BOBBINY” bez zgody Sprzedawcy, w szczególności używanie go jako nazwy domeny, oznaczenia przedsiębiorstwa czy firmy przedsiębiorcy.
 5. Informacje zaprezentowane w Sklepie internetowym są dostarczone w zastanej przez Klienta formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź implikowanych. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, by materiał zawarty w Sklepie internetowym był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. W żadnym przypadku Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania ze Sklepu internetowego, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt Klientów podczas korzystania ze Sklepu internetowego, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych. Sprzedawca może publikować odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.
 6. Sprzedawca nie udostępnia za pośrednictwem Sklepu internetowego żadnych licencji do wykorzystania własności intelektualnej Sprzedawcy.
 7. Wszelkie naruszenia praw, o których mowa w niniejszym paragrafie podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i Ustawie o prawach autorskich i będą bezwzględnie egzekwowane przez Sprzedawcę.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną Umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji danego zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.07.2021.